Тим за заштиту ученика од насиља

__________________________________________

3.8.4. Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и Тима за превенцију вршљачког насиља за шкоску 2023/2024. годину

1. Драгана Павићевић - координатор,

2. Ирена Брајевић ,

3.Ненад Алексић ,

4. Александра Атанасијадис,

5. Јасмина Којић,

6. Ксенија Петровић,

7. Биљана Ђорђевић,

8. Тамара Видаковић ,

9. Светлана Миљковић ,

10. Ивана Животић ,

11. Бојан Тодоровић,

12. Татјана Јоцић Стефановић,

13. Весна Грубор,

14. Наташа Ђоловић ,

15. Милица Петровић ,

16. Синиша Симић ,

17. Јана Потић ,

18. Миле Сајчић ,

19. Вишња Топаловић , Маша Тубић Никола Ђурђевић, Огњен Петковић и Катарина Пајић.


ТИМ ИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА I ЗАНЕМАРИВАЊА - СУЗБИЈАЊА ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА

У циљу сузбијања дигиталног насиља Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања сматра пожељним да се сви учесници образовно-васпитног процеса као и родитељи ученика, упознају са материјалом датим на следећим линковима.

1. Приручник за наставнике и одељењске старешине:

Превенција и одговор на (дигитално) сексуално и родно засновано насиље у садржају линка се налази 4 сценарија радионица

https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2021/10/Prevencija_i_odgovor_za_web_ispr.pdf.

Дигитално насиље- превенција и одговор у садржају линка се налази 5 сценарија радионаца погодне за рад на ЧОС у и настави грађанског васпитања

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/C-2Digitalno-nasilje-prevencija-i- reagovanje.pdf

,, Дигитално насиље – превенција и реаговање '' у садржају линка је 5 сецеарија радионица које могу радити одељенске старешине на ЧОСу

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/C-2Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.pdf.

2. Приручник за вршњачке едукаторе (старији ученици/ чланови ђачког парламента држе осталим ученицима)

,,Култура комуникације међу младима'' у садржају линка се налазе 5 сценарија радионица

https://cpzv.org/cpzv_uploads/prirucnik_kultura_komunikacije.pdf.

3. Водич за родитеље : ''Бирај речи- хејт спречи'

4. Водич намењен ученицима и запосленима '' Водич за дигиталну безбедност младих''

C-2 Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.

Vodic za digital-bezbednost-mladih.

Vodic-za-roditelje-digitalno-nasilje.

Sajber-buling.


ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

У складу са законским одредбама и протоколом о поступању Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања предузима превентивне мере и то:

1. Подизање нивоа свести и осетљивости ученика, родитеља и свих запослених за препознавање свих облика насиља, злостављања и занемаривања;

2. Неговање атмосфере сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој се не толерише насиље, злостављање и занемаривање;

3. Истицање и унапређивање знања и вештина и ставова потребних за креирање безбедног и подстицајног окружења и конструктивног реаговања на насиље;

4. Унапређивање познавања процедура за пријављивање и поступање код ученика, родитеља и свих запослених у случају сумње или сазнања о свим облицима насиља, злостављања и занемаривања, којима се обезбеђује заштита ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављања и занемаривања;

5) Подстицање усвајања позитивних норми и облика понашања, учење вештина конструктивне комуникације и развијање емпатије.

6) Упознавање са видовима и стратегијама пружања одговарајуће подршке и разумевања различитих облика комуникација и понашања ученика са тешкоћама и сметњама у развоју и инвалидитетом.

7) Развијање социо-емоционалне компетенције ученика, родитеља и запослених (свест о себи, свест о другима, саморегулација, одговорно доношење одлука и др.).


Превентивне активности

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања предлаже да се сви учесници образовно-васпитног процеса као и родитељи ученика, упознају са материјалом датим на следећим линковима.

1. Приручник за наставнике и одељењске старешине:

Превенција и одговор на (дигитално) сексуално и родно засновано насиље у садржају линка се налази 4 сценарија радионица

https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2021/10/Prevencija_i_odgovor_za_web_ispr.pdf

Дигитално насиље- превенција и одговор у садржају линка се налази 5 сценарија радионаца погодне за рад на ЧОС у и настави грађанског васпитања

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/C-2Digitalno-nasilje-prevencija-i- reagovanje.pdf

,, Дигитално насиље – превенција и реаговање '' у садржају линка је 5 сецеарија радионица које могу радити одељенске старешине на ЧОСу

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/C-2Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.pdf

2. Приручник за вршњачке едукаторе (старији ученици/ чланови ђачког парламента држе осталим ученицима)

,,Култура комуникације међу младима'' у садржају линка се налазе 5 сценарија радионица

https://cpzv.org/cpzv_uploads/prirucnik_kultura_komunikacije.pdf

3. Онлајн платформа Министарства просвете '' Чувам те'' кратке обуке о превенцији и реаговању на различите врсте насиља намењена ученицима, родитељима и запосленима.

Потребна је регистрација мејлом где је потребно одабрати једну од 3 улоге на почетку( ученик, родитељ, запослен)

https://cuvamte.thecampster.com/site/signup

4. Водич за родитеље : ''Бирај речи- хејт спречи'

5. Водич намењен ученицима и запосленима '' Водич за дигиталну безбедност младих''

C-2Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.

Vodic za digital-bezbednost-mladih.

vodic-za-roditelje-digitalno-nasilje

Sajber-buling.

<