Информације за родитеље

____________________________________

Поштовани родитељи, на овој страници можете пронаћи најбитније информације везане за рад школе.

Одаберите жељени документ који желите да прикажете:

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Списак уџбеника школске 2024-2025 (1).pdf

Допунска настава школске 2023-24.pdf

Додатна настава школске 2023-24pdf

Распоред секција-2 .pdf

Термини часова одељењског старешине шк. год. 2022-2023.

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА2018

ЗДРАВСТВЕНИ ЛИСТ УЧЕНИКА

Списак наставника 2023-2024

Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације насиља - 2023-2024.

ИЗВОД ИЗ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

Списак уџбеника за први разред

Списак уџбеника први разред ИТ смер

Списак уџбеника први разред БX смер

Списак уџбеника други разред ДЈ смер

Списак уџбеника други разред ИТ смер

Списак уџбеника други разред ПМ смер

Списак уџбеника трећи разред БХ смер

Списак уџбеника трећи разред ДЈ смер

Списак уџбеника трећи разред ИТ смер

Списак уџбеника трећи разред ПМ смер

Списак уџбеника четврти разред ИТ смер

Списак уџбеника четврти разред БХ смер

Списак уџбеника четврти разред ДЈ смер

Списак уџбеника четврти разред ПМ смер

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЕКСКУРЗИЈАМА

**Важна напомена: у доле наведеним понудама изражене су агенцијске цене без урачунатих дневница!

ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА

Термини отворених врата школске 2023-24.pdf

ПРОJЕКТИ

SEECEL ПРОЈЕКАТ КАМП

SEECEL

ПРЕДУЗЕТНИЧКО

ТИМ ИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА I ЗАНЕМАРИВАЊА - СУЗБИЈАЊА ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА

У циљу сузбијања дигиталног насиља Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања сматра пожељним да се сви учесници образовно-васпитног процеса као и родитељи ученика, упознају са материјалом датим на следећим линковима.

1. Приручник за наставнике и одељењске старешине:

Превенција и одговор на (дигитално) сексуално и родно засновано насиље у садржају линка се налази 4 сценарија радионица

https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2021/10/Prevencija_i_odgovor_za_web_ispr.pdf.

Дигитално насиље- превенција и одговор у садржају линка се налази 5 сценарија радионаца погодне за рад на ЧОС у и настави грађанског васпитања

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/C-2Digitalno-nasilje-prevencija-i- reagovanje.pdf

,, Дигитално насиље – превенција и реаговање '' у садржају линка је 5 сецеарија радионица које могу радити одељенске старешине на ЧОСу

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/C-2Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.pdf.

2. Приручник за вршњачке едукаторе (старији ученици/ чланови ђачког парламента држе осталим ученицима)

,,Култура комуникације међу младима'' у садржају линка се налазе 5 сценарија радионица

https://cpzv.org/cpzv_uploads/prirucnik_kultura_komunikacije.pdf.

3. Водич за родитеље : ''Бирај речи- хејт спречи'

4. Водич намењен ученицима и запосленима '' Водич за дигиталну безбедност младих''

C-2 Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.

Vodic za digital-bezbednost-mladih.

Vodic-za-roditelje-digitalno-nasilje.

Sajber-buling.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

У складу са законским одредбама и протоколом о поступању Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања предузима превентивне мере и то:

1. Подизање нивоа свести и осетљивости ученика, родитеља и свих запослених за препознавање свих облика насиља, злостављања и занемаривања;

2. Неговање атмосфере сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој се не толерише насиље, злостављање и занемаривање;

3. Истицање и унапређивање знања и вештина и ставова потребних за креирање безбедног и подстицајног окружења и конструктивног реаговања на насиље;

4. Унапређивање познавања процедура за пријављивање и поступање код ученика, родитеља и свих запослених у случају сумње или сазнања о свим облицима насиља, злостављања и занемаривања, којима се обезбеђује заштита ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављања и занемаривања;

5) Подстицање усвајања позитивних норми и облика понашања, учење вештина конструктивне комуникације и развијање емпатије.

6) Упознавање са видовима и стратегијама пружања одговарајуће подршке и разумевања различитих облика комуникација и понашања ученика са тешкоћама и сметњама у развоју и инвалидитетом.

7) Развијање социо-емоционалне компетенције ученика, родитеља и запослених (свест о себи, свест о другима, саморегулација, одговорно доношење одлука и др.).

Свечана сала

Амфитеатар

<